2 góc đối nhau

Bài viết dưới đây là tổng hợp lý thuyết về 2 góc đối nhau (2 góc đối đỉnh) lớp 7 hay, chi tiết giúp bạn nắm vững kiến thức trọng tâm. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Lý thuyết 2 góc đối nhau (2 góc đối đỉnh)

1. 1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây thì ∠AOC và ∠BOD là hai góc đối đỉnh

2 góc đối nhau

1.2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ: ∠AOC và ∠BOD là hai góc đối đỉnh thì ∠AOC = ∠BOD

1.3. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho và hai góc cùng kề bù với nó. Hãy xác định hai cặp góc đối đỉnh và tính số đo của các góc

Hướng dẫn giải:

ví dụ 2 góc đối đỉnh

Ví dụ 2: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

a) Hỏi hai đường thẳng cắt nhau đó tạo thành mấy góc (khác góc bẹt)

b) Tính số đo mỗi góc tạo thành. Nếu biếu hiệu của hai góc kề bù là

Hướng dẫn giải:

ví dụ 2 về 2 góc đối đỉnh

2. Bài tập về 2 góc đối đỉnh

Bài 1: Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Biết rằng ∠xOt lớn gấp 4 lần góc ∠xOz. Tính các góc ∠xOt, ∠tOy, ∠xOz, ∠yOz ?

Lời giải:

bài tập 1 về 2 góc đối nhau

Bài 2: Xem các hình a, b, c, d:

bài tập 2 về 2 góc đối đỉnh

Hỏi cặp góc nào đối đỉnh, cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Lời giải:

a) Hai góc này không đối đỉnh vì chúng không có đỉnh chung

b) Hai góc này không đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

c) Hai góc này đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia.

d) Hai góc này không đối đỉnh vì một cạnh của góc này không là tia đối của cạnh góc kia.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án chi tiết hay khác:

  • Lý thuyết Hai đường thẳng vuông góc
  • Bài tập Hai đường thẳng vuông góc
  • Lý thuyết Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  • Bài tập Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  • Lý thuyết Hai đường thẳng song song
  • Bài tập Hai đường thẳng song song