Bạn đam mê sinh học phân tử và muốn nâng cao kiến thức của mình? Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với bạn A là gì trong sinh học. Với những thuật ngữ này, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về quá trình sinh học phân tử.

Chất hoạt hóa (Activator)

Chất hoạt hóa là chất hay tác nhân vật lý thúc đẩy quá trình phiên mã của một gen hay operon đặc hiệu. Đồng thời, protein hoạt hóa cũng có khả năng tăng tốc độ phiên mã. Đây là một điểm quan trọng trong Sinh học phân tử.

Adaptor

Adaptor là một oligonucleotid tổng hợp, có một đầu trắng và một đầu so le có khả năng bắt cặp với đầu dẫn của một RE (Restricion enzyme). Sau khi tự lai, adaptor sẽ tạo ra một phân tử sợi đôi với một đầu so le và một vị trí nhận diện của RE. Đây là một công nghệ tiên tiến trong Sinh học phân tử.

Tần số allelic (Allelic frequency)

Tần số allelic là tỷ số giữa sự xuất hiện của một allelic riêng ở một locus và sự xuất hiện của tất cả các allelic của locus đó trên một số lượng lớn các cá thể trong một quần thể. Đây là một khái niệm quan trọng để hiểu sự biến đổi di truyền trong Sinh học phân tử.

Cắt nối thay thế (Alternative splicing)

Cắt nối thay thế là quá trình cắt nối trong một phân tử tiền ARNm được cắt nối theo nhiều cách khác nhau bằng cách kết hợp các exon khác nhau để tạo ra các phân tử ARNm trưởng thành khác nhau. Đây là một quá trình quan trọng trong Sinh học phân tử.

Vị trí aminoacyl (Aminoacyl site)

Vị trí aminoacyl, còn được gọi là vị trí A, là phần ribosom nơi ARNt mang axit amin đi vào. Đây là một điểm quan trọng trong Sinh học phân tử.

A là gì trong sinh học
Vị trí aminoacyl

Aminoacyl-ARNt (Aminoacyl-tRNA)

Aminoacyl-ARNt là ARNt đấu nối với axit amin đặc hiệu. Đây là một khái niệm quan trọng trong Sinh học phân tử.

Trên đây là những kiến thức về A là gì trong sinh học. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trường trực tuyến, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về lĩnh vực này.