các công thức tính mol

Chúng ta đã biết về khái niệm mol và liên hệ của nó với khối lượng, thể tích và nồng độ dung dịch. Nhưng làm sao để tính số mol, khối lượng mol, thể tích mol và nồng độ mol? Chúng có liên quan đến nhau như thế nào? Hãy cùng Trường trực tuyến tìm hiểu các công thức tính mol trong bài viết hôm nay nhé!

các công thức tính mol
Tổng hợp công thức tính số mol

1. Các công thức tính mol khi biết khối lượng và khối lượng mol

Như chúng ta đã biết, mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Nếu gọi n, m, M lần lượt là số mol, khối lượng chất và khối lượng mol, ta có các công thức sau:

  • Công thức tính số mol: n = m/M (mol)
  • Công thức tính khối lượng mol: M = m/n (g/mol)
  • Công thức tính khối lượng: m = n x M (g)

Dưới đây là ví dụ minh họa:

VD1: Tính số mol của 11.5 g natri, biết khối lượng mol của Na là 23.

  • Số mol của Na là: nNa = mNa/MNa = 11.5 / 23 = 0.5 (mol)

VD2: Tính khối lượng của 0.75 mol khí SO2, biết khối lượng mol của SO2 là 64 g/mol.

  • Khối lượng của SO2 là: mSO2 = nSO2 x MSO2 = 0.75 x 64 = 48 (g)

VD3: Tìm khối lượng mol của chất A, biết 2 mol chất A có khối lượng 128 g.

  • Khối lượng mol của chất A là: MA = mA/nA = 128 / 2 = 64 (g/mol). Vậy A chính là đồng (Cu).

2. Công thức tính số mol và thể tích mol của chất khí

Đối với chất khí, cách tính số mol cũng khá đơn giản khi ta biết được thể tích mol của nó.

Nếu gọi n và V lần lượt là số mol và thể tích mol của chất khí. Ở điều kiện tiêu chuẩn (tức là ở 0 °C và 1 atm), ta có:

  • Công thức tính số mol: n = V / 22.4 (mol)
  • Công thức tính thể tích mol: V = n x 22.4 (lít)

Áp dụng tương tự với chất khí ở điều kiện bình thường (20 °C và 1 atm), ta chỉ cần thay 22.4 bằng 24 là được.

Dưới đây là ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính số mol của 11.2 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

  • nH2 = VH2 / 22.4 = 11.2 / 22.4 = 0.5 (mol)

Ví dụ 2: Tính thể tích của 0.0075 mol khí cacbonic ở điều kiện tiêu chuẩn.

  • VCO2 = nCO2 x 22.4 = 0.0075 x 22.4 = 0.168 (lít)

Bài viết đã giới thiệu các công thức tính số mol, khối lượng mol và thể tích mol. Bên cạnh đó, chúng ta còn nắm vững liên hệ giữa chúng. Việc tính toán số mol và các thông số liên quan sẽ giúp chúng ta làm tốt các bài tập và đề thi về số mol. Hãy nắm vững các công thức này để thành công trong học tập và nghiên cứu của mình.